© Club Centre Excursionista Dosrius, amb NIF núm. G-65188153, domiciliat al carrer Sant Antoni 2, 08319 – Dosrius, inscrit amb el núm.15004 de la secció primera i amb data de constitució el 5 de setembre de 2009 al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. Reservats tots els drets

Avís legal

Informació general del lloc web de Club Centre Excursionista Dosrius i dels seus continguts.

S’aconsella a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades cada cop que hi accedeixi a aquest web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a www.cedosrius.cat o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l’accés.

Objecte

El Club Centre Excursionista Dosrius, mitjançant el seu web www.cedosrius.cat, es posa a disposició dels usuaris d’aquestes pagines amb continguts i serveis d’interès general, dirigit als socis del club, federats o qualsevol altre persona que desitgi conèixer i obtenir informació sobre els esdeveniments i  activitats del club, així com informacions relacionades.

Les informacions i els continguts relacionats amb l’actuació i les funcions del Club Centre Excursionista Dosrius, que s’inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents:

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts que es publiquen a través d’aquesta Web, incloent els textos, dades personals, informació, imatges, fotografies, disseny, codi font, bases de dades, logotips i qualsevol altre material són de titularitat del Club Centre Excursionista Dosrius, o de tercers que hagin autoritzat o cedit l’ús d’aquests al Club Centre Excursionista Dosrius. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones o entitats usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

El Cllub Centre Excursionista Dosrius explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat d’aquest web, concretada en l’apartat anterior d’aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits el Club Centre Excursionista Dosrius pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a:

Club Centre Excursionista Dosrius
c/Sant Antoni, 2
08319 Dosrius

No es permet, sense l’expressa autorització del Club Centre Excursionista Dosrius:

  • La inserció d’una imatge del web del Club Centre Excursionista Dosrius  a un altre web mitjançant hotlinking.
  • La inserció d’una pàgina o part d’una pàgina del web del Club en un frame d’un altre web.
  • L’extracció d’elements del web que causi perjudici al Club Centre Excursionista Dosrius conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del web del Club Centre Excursionista Dosrius.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat del Club Centre Excursionista Dosrius.
  • La distribució, comunicació pública i en general qualsevol altre forma d’explotació per qualsevol procediment del codi font i dels fitxers del disseny del web del Club Centre Excursionista Dosrius.
  • Descompilar, desensamblar, subllicenciar, transmetre de qualsevol forma, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris pel funcionament, accés i utilització del portal.

El Club Centre Excursionista Dosrius es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web del Club Centre Excursionista Dosrius, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

El Club Centre Excursionista Dosrius es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu web. Podrà canviar, impedir l’accés o suprimir de manera temporal o definitiva la informació continguda, la configuració, la presentació els serveis o la forma en que es presenten o es localitzen.

Continguts

Les dades i continguts que apareixen publicats al web del Club Centre Excursionista Dosrius hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu i orientatiu, a excepció de les convocatòries, circulars i resolucions de la junta directiva o els diversos comitès que tenen una consideració estatutària específica. El Club Centre Excursionista Dosrius procura que la informació sigui exacta i precisa i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible fent tot el possible per tal d’evitar errades i corregint les mateixes tan aviat com les detecta. L’usuari assumeix, coneix i accepta que les informacions poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzades.

El Club Centre Excursionista Dosrius no es responsabilitza de la utilització que l’usuari faci dels continguts publicats a www.cedosrius.cat, ni als seus subdominis. La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició te caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius els quals es troben subordinats a les normes legals o reglamentaries que siguin d’aplicació.

El Club Centre Excursionista Dosrius no es responsable de cap perjudici que pogués derivar-se d’aquests fets, ni tampoc pot garantir que l’accés no pugui ser interromput o que el contingut o software al que s’accedeixi estigui lliure d’errades o de causar danys.

El Club Centre Excursionista Dosrius pot incloure dins el web www.cedosirus.cat o qualsevol altre dels seus subdominis, enllaços que permeten el accés a altres webs o portals, per considerar-los d’interès als seus usuaris. En aquests casos, el Club Centre Excursionista Dosrius actua com a prestador de serveis d’intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho al Club Centre Excursionista Dosrius, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

L’existència de links o enllaços no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del Club Centre Excursionista Dosrius amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

El Club Centre Excursionista Dosrius no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Quan s’estableixi l’enllaç amb www.cedosrius.cat o qualsevol dels seus subdominis no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l’adreça d’URL o els logotips del Club Centre Excursionista Dosrius i es prohibeix establir vincles des de pagines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que el Club Centre Excursionista Dosrius ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que es consenteix la seva inclusió, excepte autorització expressa.

Les eventuals referències que es facin al web del Club Centre Excursionista Dosrius, a qualsevol producte, servei, procés enllaç, hipertext, o qualsevol altre informació fent servir una marca o nom comercial, de fabricant o de subministrador que sigui de titularitat de tercers, no implica suport, patrocini o recomanació per part del Club Centre Excursionista Dosrius.

Ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix el Club Centre Excursionista Dosrius abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contraries a la bona fe i a l’ordre públic. L’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstancia personal o social, així com abstenir-se a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal. Tampoc podrà accedir ni, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altes usuaris ni modificar o manipular els seus missatges.

Com a conseqüència, el Club Centre Excursionista Dosrius es reserva el dret a excloure a l’usuari que incompleixi les condicions d’accés i ús sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites.

Funcionament del servei

El Club Centre Excursionista Dosrius no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d’accés a www.cedosrius.cat o qualsevol altre dels seus subdominis originades per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors de serveis d’accés a Internet. Tampoc assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris com a conseqüència de l’existència de possibles virus informàtics que l’usuari pugui contraure a causa de la navegació a través de www.cedosrius.cat o qualsevol altre dels seus subdominis.

Privacitat i protecció de dades

1. Dades recollides a través de formularis (tractament)

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del web del Club Centre Excursionista Dosrius, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

El Club Centre Excursionista Dosrius només tracta les dades personals de les persones usuàries de la seu electrònica que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre correctament les persones usuàries i amb relació a l’exercici de les funcions del Club Centre Excursionista Dosrius, als efectes del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

 2. Consentiment

La introducció i registre de les dades de caràcter personal per part de l’usuari comportarà l’acceptació i autorització expressa al Club Centre Excursionista Dosrius per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personals, l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l’autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l’autorització de l’usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l’usuari podrà revocar l’autorització aquí concedida, tant pel tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

3. Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l’Agència, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

Club Centre Excursionista Dosrius
c/ Sant Antoni, 2
08319 – Dosrius

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.